របៀបដំឡើង Oracle Enterprise Linux 6 using VMware Workstation 8


In this tutorial I will show you how to create a virtual machine using VMware Workstation 8 and install Oracle Enterprise Linux 6 in it.

Prerequisites:

VMware Workstation 8, a trial version is available at http://www.vmware.com
Oracle Enterprise Linux R6U1 installation DVD (media pack V26569-01, available at https://edelivery.oracle.com)
Adapter settings for the virtual machine (IP, netmask, gateway, DNS). You can check these by launching the VMware Network Editor and note the NAT network settings. In this tutorial I will be using the 172.16.95.0 network.

Crating the virtual machine

Let’s start by launching Workstation 8 and create a new virtual machine.

Select File -> New Virtual Machine (or hit Ctrl+N).

Mark the machine configuration as “Typical” and proceed.

Unzip the media pack contents (an ISO image):

[manchev@pc-manchev download]$ unzip V26569-01.zip 
Archive: V26569-01.zip
 inflating: OracleLinux-R6-U1-Server-i386-dvd.iso
[manchev@pc-manchev download]$

Select Use ISO image in the New Virtual Machine Wizard and point to the image file.

Mark “Linux” as the operating system and select “Oracle Enterprise Linux” as its version.

Give the machine a name and set a location for its files.

Here we set the disk size to 20 GB, but feel free to set the capacity according to your needs.

Workstation displays a summary of the configured settings. Clicking Finish creates and starts the virtual machine.

Installing Enterprise Linux 6

Enterprise Linux 6 boots from the installation DVD and presents its welcome screen. Select the first option (Install or upgrade) by pressing Enter.

We can perform an integrity media test by selecting OK here. After the media test is finished we can proceed with the installation.

The installation starts with a simple welcome screen. Click Next.

Select the installation language and click Next.

At the next screen we have to select the appropriate keyboard layout.

At the storage configuration screen mark “Basic Storage Devices” and click Next.

Enterprise Linux will warn us that we will loose all data on the virtual disk. Click Yes in order to proceed.

Provide a hostname and perform the network configuration by clicking the “Configure Network” button.

Check the “Connect automatically” checkbox and set the IP address, netmask and gateway.

Select your time zone, leaving the system clock set to UTC.

Provide a password for the root account and click Next.

Select “Create Custom Layout” and click Next.

The screen will show the available hard drive and its capacity (20 GB).

We have to create a boot, a swap and a root partition. Click Create to bring up the “Add Partition” dialog.

Let’s start with the boot partition. Set the mount point to /boot and the size to 100 MB.

Create the next partition and set its size to 2 GB. Set the partition type to “swap”.

Create the last partition with a mount point of / and let it occupy all of the remaining disk space.

Now that all partitions are in place we can proceed by clicking Next.

Leave the boot loader options by default and click Next.

Select the Basic Server software set and click on “Customize now”.

Add the following additional packages from the Desktop group:

 • Desktop
 • Desktop Platform
 • Fonts
 • General Purpose Desktop
 • Graphical Administration Tools
 • X Windows System

From the Development group we have to add:

 • Additional Development
 • Development Tools

We will need these in order to install VMware Tools, once the Linux installation is completed.

Add the Internet browser from the Applications group and click Next.

The copying process starts. Time to sit back and wait for a couple of minutes.

We will see a congratulations screen when all files are successfully copied. Click Reboot to restart the virtual machine.

After the first boot we have to perform an initial system configuration. Click Forward.

Select “Yes, I agree to the License Agreement” and click Forward.

If you have a valid a CSI you should register it at this step. Otherwise select “No, I prefer to register at a later time” and proceed.

Create an ordinary user for the system (normally this will be user oracle, if you are planning to install other Oracle software on this host) and set a password for the account.

Provide the correct time or set the server to automatically synchronize over NTP by clicking “Synchronize data and time over the network”.

Leave the Kdump settings by default and click Finish.

At the login screen click the user name and provide the user password.

We are successfully logged into the newly installed Enterprise Linux 6.

Installing VMware Tools

Installing VMware Tools is an important step as this package provides a specific SVGA driver that significantly improves the performance. The package also provides some nice features as copy/paste between guest and host, mouse cursor integration and others.

Choose VM -> Install VMware Tools from the Workstation menu.

Workstation will mount a CD containing the installation package of VMware Tools. Open a console, become root and unzip the VMWare Tools archive from the CD.

[oracle@el6 ~]$ su - 
Password:
[root@el6 ~]# tar xvzf /media/VMware\ Tools/VMwareTools-8.8.0-471268.tar.gz
...
vmware-tools-distrib/bin/vm-support
vmware-tools-distrib/bin/vmware-uninstall-tools.pl
vmware-tools-distrib/bin/vmware-config-tools.pl
[root@el6 ~]#

Now run the vmware-install.pl script and accept all default values.

[root@el6 ~]# ./vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format. 

Installing VMware Tools. 

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin] 

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?
[/etc/rc.d] 

What is the directory that contains the init scripts?
[/etc/rc.d/init.d] 

In which directory do you want to install the daemon files?
[/usr/sbin] 

In which directory do you want to install the library files?
[/usr/lib/vmware-tools] 

The path "/usr/lib/vmware-tools" does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] 

In which directory do you want to install the documentation files?
[/usr/share/doc/vmware-tools] 

The path "/usr/share/doc/vmware-tools" does not exist currently. This program
is going to create it, including needed parent directories. Is this what you
want? [yes] 

The installation of VMware Tools 8.8.0 build-471268 for Linux completed
successfully. You can decide to remove this software from your system at any
time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-uninstall-tools.pl". 

Before running VMware Tools for the first time, you need to configure it by
invoking the following command: "/usr/bin/vmware-config-tools.pl". Do you want
this program to invoke the command for you now? [yes] 

Initializing... 

Making sure services for VMware Tools are stopped. 

[EXPERIMENTAL] The VMware FileSystem Sync Driver (vmsync) is a new feature that
creates backups of virtual machines. Please refer to the VMware Knowledge Base
for more details on this capability. Do you wish to enable this feature?
[no] 

Before you can compile modules, you need to have the following installed... 

make
gcc
kernel headers of the running kernel 

Searching for GCC...
Detected GCC binary at "/usr/bin/gcc".
The path "/usr/bin/gcc" appears to be a valid path to the gcc binary.
Would you like to change it? [no] 

Searching for a valid kernel header path...
Detected the kernel headers at
"/lib/modules/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686/build/include".
The path "/lib/modules/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686/build/include" appears to be
a valid path to the 2.6.32-100.34.1.el6uek.i686 kernel headers.
Would you like to change it? [no] 

Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-root/modules/vmci-only'
make -C /lib/modules/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. \
	 MODULEBUILDDIR= modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686'
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/linux/driver.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/linux/vmciKernelIf.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciContext.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciDatagram.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciDoorbell.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciDriver.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciEvent.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciHashtable.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/common/vmciQPair.o
...
The VMware Host-Guest Filesystem allows for shared folders between the host OS
and the guest OS in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish
to enable this feature? [yes] 

Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-root/modules/vmci-only'
make -C /lib/modules/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. \
	 MODULEBUILDDIR= modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.32-100.34.1.el6uek.i686'
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/linux/driver.o
 CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmci-only/linux/vmciKernelIf.o
...
!!! [EXPERIMENTAL] !!!
VMware automatic kernel modules enables automatic building and installation of
VMware kernel modules at boot they are not already present. By selecting yes,
you will be enabling this experimental feature. You can always disable this
feature by re-running vmware-config-tools.pl. 

Would you like to enable VMware automatic kernel modules?
[no] 

Disabling timer-based audio scheduling in pulseaudio. 

Detected X server version 1.7.7 

Stopping HAL daemon:                    [ OK ]
Starting HAL daemon:                    [ OK ] 

X is running fine with the new config file. 

Creating a new initrd boot image for the kernel.
vmware-tools start/running
The configuration of VMware Tools 8.8.0 build-471268 for Linux for this running
kernel completed successfully. 

You must restart your X session before any mouse or graphics changes take
effect. 

You can now run VMware Tools by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox-cmd" from the
command line or by invoking "/usr/bin/vmware-toolbox" from the command line
during an X server session. 

To enable advanced X features (e.g., guest resolution fit, drag and drop, and
file and text copy/paste), you will need to do one (or more) of the following:
1. Manually start /usr/bin/vmware-user
2. Log out and log back into your desktop session; and,
3. Restart your X session. 

To use the vmxnet driver, restart networking using the following commands:
/etc/init.d/network stop
rmmod pcnet32
rmmod vmxnet
modprobe vmxnet
/etc/init.d/network start 

Enjoy, 

--the VMware team 

Found VMware Tools CDROM mounted at /media/VMware Tools. Ejecting device
/dev/sr0 ...
[root@el6 ~]#

Close the console, log out and log back to the desktop.

The installation and configuration of our Enterprise Linux 6 machine is successfully completed.

ដោយ៖ CLC4U

Advertisements

2 thoughts on “របៀបដំឡើង Oracle Enterprise Linux 6 using VMware Workstation 8

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s